Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti ILIPHARM s. r. o., so sídlom Slavíkova 2519/5, CZ-695 01 Hodonín, IČ: 6513301, zapísané vo verejnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 102538. (ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje:


Názov spoločnosti, Telefónne číslo, Emailová adresa

 1. Názov spoločnosti, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať pre splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohoto subjektu údajov. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 10 let.
 2. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo dopisu na kontaktné údaje spoločnosti ILIPHARM s. r. o.
 3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

Poskytovateľ softwaru RAYNET s. r. o., SmartSelling a. s.
Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 1. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.